Welcome to Nextgis

Мэдээллийн технологи, Геодези, Зайнаас тандан судлал, Байрзүй, Кадастрын зураглал
View Demos

Цахимжилт

Дотоод систем

3904
FAQ
746
FAQ

Цахим үйлчилгээ

658
FAQ
779
FAQ
1712
FAQ
829
FAQ
687
FAQ
811
FAQ

STATISTICS

Хэрэгжүүлсэн төсөл

234

Төсөл

32

Нийт харилцагч

10

Төрийн байгууллага

431

Оролцсон хүний нөөц

2000

Since

Бизнесийн зарчим

Бизнесийн ёс зүйтэй байх зарчим нь манай компанийн үйл ажиллагааны үндэс суурь юм.

Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох

Хэмжилтийн үр дүнг онолын бусаар өөрчлөх хүсэлт хүлээн авахгүй байх.

Баталгаажсан тайлан, мэдээг онолын бусаар тайлбарлахгүй байх.

Мэдээллийн нууцлал

Хувь хүний мэдээлэлтэй хуулийн дагуу, зөв харилцахыг чухалчлан үздэг.

Хувь хүний мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, түүнийг гээгдүүлэх, устгах, буруу ашиглах, өөрчлөх, задруулахыг хориглоно.

Харилцагчийн бизнест нөлөөлөхүйц буюу нууц мэдээлллийг бусадтай хуваалцахгүй.

Хууль ёсны харилцагчийг эрхэмлэх

Хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа явуулдаг, залилан, авлигын хэрэгт татагдаагүй байх.

Нийтийн эрх ашиг, инженерийн ёс зүйн эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаггүй байх.

Гэрээний үүргээ чанд биелүүлдэг байх.

Үйл ажиллагаа

Мэдээллийн технологи, Геодези, Зайнаас тандан судлал, Байрзүй, Кадастрын зураглал

Агаарын зураглал

lorem ipsum, dolor sit var ameto condesetrat aiatel varen or damsenlel verman code Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Байр зүйн зураглал

lorem ipsum, dolor sit var ameto condesetrat aiatel varen or damsenlel verman code Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Веб GIS хөгжүүлэлт

lorem ipsum, dolor sit var ameto condesetrat aiatel varen or damsenlel verman code Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Геодезийн сүлжээ

lorem ipsum, dolor sit var ameto condesetrat aiatel varen or damsenlel verman code Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Кадастрын зураглал

lorem ipsum, dolor sit var ameto condesetrat aiatel varen or damsenlel verman code Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Орон зайн өгөгдлийн сан

lorem ipsum, dolor sit var ameto condesetrat aiatel varen or damsenlel verman code Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Сансрын зураг

lorem ipsum, dolor sit var ameto condesetrat aiatel varen or damsenlel verman code Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Цахим систем хөгжүүлэлт

lorem ipsum, dolor sit var ameto condesetrat aiatel varen or damsenlel verman code Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл

Газар зүйн нэр

Газар зүйн нэр

Ажлын зар

Геодезийн хэмжилт зураглал, Программ хангамж, Газар зүйн мэдээллийн си

Ажлын зар

Геодезийн хэмжилт зураглал, Программ хангамж, Газар зүйн мэдээллийн си

Ntrip

CORS-ийг үндсэн зорилгоос гадна хот суурин газарт бодит агшны зураглал /RTK/ хийх, үүрэн холбоо,

Бидэнтэй холбогдох

Танд ямар нэг тодруулах зүйл байвал бидэнд имэйл илгээнэ үү.